Vacunas - Pregunta 01

Què són les vacunes?

Les vacunes són una suspensió de microorganismes o parts d'aquests que, una vegada administrades, produeixen una resposta immunitària per a previndre la malaltia enfront de la qual es vacuna.

En la seua composició, a més dels antígens inclosos per a generar una resposta protectora, poden contindre altres productes en mínimes quantitats com són:

  • els conservants (formaldehid, fenol, antibiòtics…).
  • els estabilitzants, que serveixen per a mantindre l'estabilitat de les vacunes (temperatura i llum) entre ells estan la gelatina, lactosa i l'albúmina.
  • els adjuvants, serveixen per a augmentar la potència immunògena dels antígens vacunals, un dels més utilitzats són les sals d'alumini.

La resposta vacunal depèn de factors com el tipus de vacuna, l'edat de la persona i l'estat immunitari.

La majoria de les vacunes requereixen més d'una dosi per a protegir enfront de la malaltia.

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Dirección General de Salud Pública - Vacunaciones

 

Vacunas - Pregunta 02

Què és un calendari vacunal?

Un calendari és un document en el qual s'específica les pautes vacunals de les diferents vacunes que el componen.

El Consell Interterritorial de Salut, a proposta de la Comissió de Salut Pública, defineix les polítiques de vacunació a nivell nacional i estableix el calendari oficial de vacunació a adoptar per les Comunitats Autònomes.

Les conselleries de sanitat de cada Comunitat Autònoma són les responsables del calendari de vacunació en el seu territori.

El principal objectiu del calendari de vacunació sistemàtic infantil és no solament protegir a la persona que es vacuna, sinó també produir immunitat de grup, és a dir, a població no vacunada, quan les cobertures són superiors al 95%.

Calendari de vacunacions

Vacunas - Pregunta 03

Si les malalties infectocontagioses pràcticament han desaparegut, per què vam continuar vacunant?

Per a protegir la població enfront d'aquestes malalties i/o evitar la seua possible reaparició en forma de brots o epidèmies.

Una malaltia es considera controlada, quan per mitjà d'una política pública, s'aconsegueix limitar la circulació de l'agent infecciós per davall del nivell en què es mantindria si els individus actuaren pel seu compte per a controlar la malaltia. Una malaltia es considera eliminada quan es controla prou per a evitar que es declare una epidèmia en una determinada zona geogràfica.

El control i l'eliminació s'aconsegueixen a nivell local, mentre que, per a parlar d'eradicació de la malaltia, cal haver-la eliminat a tot arreu. L'eradicació és clarament una meta més exigent, l'avantatge respecte al control radica en el fet que la rendibilitat de l'eradicació pot ser molt important, si aquesta no solament redueix les infeccions, sinó que a més evita la necessitat de noves vacunacions en el futur.

Vacunas - Pregunta 04

Per què es modifica el calendari vacunació infantil cada cert temps?

Les modificacions en el calendari poden deure's a:

  • un canvi en la situació epidemiològica
  • que la malaltia siga més freqüent o greu en determinats grups d'edat
  • nova pauta de vacunació (nombre de dosis)
  • estratègia de vacunació

Font: Comissió de Salut Pública. Comunicació per a professionals Sanitaris. Adaptació temporal del calendari comú de vacunació del SNS.

Vacunas - Pregunta 05

Criteris d'avaluació per a fonamentar un canvi en el calendari de vacunació a Espanya

Els cinc criteris que es consideren per a incloure o modificar un programa de vacunació són els següents:

Càrrega de la malaltia (nombre de persones malaltes, persones hospitalitzades).

Efectivitat i seguretat de la vacuna, són les dues característiques més importants a l'hora d'incloure una vacuna en el calendari de vacunació.

Repercussions de la modificació del calendari de vacunació, abans d'introduir una vacuna en el calendari cal comprovar que no interfereix amb les vacunes que ja estan incloses.

Aspectes ètics, aquest factor està relacionat amb el repartiment del benefici i del risc, és a dir, si vacunem sempre un grup social de població es pot desplaçar la malaltia al grup menys protegit per la vacunació.

Avaluació econòmica, les vacunes incloses en el calendari són gratuïtes i s'adquireixen mitjançant concurs públic. Els calendaris de vacunació han de ser sostenibles.

Criteris d'avaluació del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social

Vacunas - Pregunta 06

Generalitats de la vacunació en grups de risc en la infància

Els xiquets i les xiquetes amb malalties cròniques o immunodeprimits, presenten més risc de patir formes més greus de les malalties infeccioses, per això és necessari realitzar un calendari adaptat a la seua situació.

La prematuritat no és un factor que contraindique la vacunació i tampoc significa que siga de major risc.

Els infants immunodeprimits tenen una resposta immunitària menor i la durada de la protecció de les vacunes és menor.

Els familiars més propers dels infants immunodeprimits (pares/germans/avis) i els sanitaris que els atenen han d'actualitzar els seus calendaris de vacunació (front a la pallola, grip, varicel·la).

En els convivents propers dels pacients immunodeprimits estan contraindicades les vacunes atenuades orals enfront de febre tifoides, si requereixen ser vacunats s'utilitzaran bovines inactivades parenterals.

Resolució de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual es modifica el calendari de vacunació sistemàtica infantil de la Comunitat Valenciana.

Vacunas - Pregunta 07

Importància de la vacunació en l'adult

Els adults són susceptibles a malalties enfront de les quals se'ls suposa protegits.

L'objectiu prioritari de la vacunació en l'adult és la protecció individual.

L'aparició de noves vacunes, i la disponibilitat de nous fàrmacs immunosupressors i teràpies biològiques, fa necessària la revisió i actualització de les indicacions de vacunes en adults amb factors de risc.

És imprescindible disposar d'un historial vacunal actualitzat, amb la finalitat d'evitar la sobredosificació i els potencials efectes adversos per excés de dosis administrades.

Calendari de vacunació d'adults de la Comunitat Valenciana

Vacunas - Pregunta 08

Vacunació en la dona embarassada

L'objectiu de la vacunació durant l'embaràs és protegir la mare i potencialment el fetus i el nounat.

Les dones embarassades són un grup vulnerable a causa d'una resposta immunitària disminuïda i, per tant, són més susceptibles a desenvolupar infeccions greus com la grip, per la qual cosa se'n recomana la vacunació.

Durant l'embaràs està contraindicat la vacunació amb vacunes vives atenuades (triple vírica o varicel·la), a causa del risc potencial per a la mare i el fetus.

Es recomana la vacunació enfront de la tos ferina amb dTpa a totes les embarassades, independentment del seu estat d'immunització prèvia, a partir de la setmana 27 de gestació (preferentment entre la setmanes 27 i 31), d'aquesta forma es protegeix el nounat, perquè la primera dosi enfront de la tos ferina en el lactant no s'administra fins als 2 mesos de vida.

Fullet "Vacuna't enfront de la tos ferina. Protegeix el teu bebé"

Vacuna't enfront de la tos ferina. Preguntes i respostes

Campanyes de vacunació. Vacunació antigripal en dones embarassades

Vacunas - Pregunta 09

La importància de la vacunació en les persones majors

A mesura que les persones envelleixen augmenta la probabilitat de malalties infeccioses. La vacunació de les persones majors és en l'actualitat un repte de salut pública, perquè la vacunació d'aquest grup de població fa que la seua esperança i qualitat de vida siga major.

L'envelliment del sistema immunitari es denomina immunosenescència, i aquesta és una de les principals causes per les quals les infeccions són més freqüent en les persones d'edat avançada.

La immunosenescència també és la causa que la resposta immunitària en les persones majors siga menor, és a dir, la taxa d'anticossos és menor i duren menys temps.

La vacunació anual enfront de la grip ha de ser indicada a totes les persones majors, sempre que no siguen al·lèrgics als antibiòtics continguts en la vacuna (com la neomicina, kanamicina o estreptomicina).

Campanyes de vacunació. Vacunació en persones majors

Vacunas - Pregunta 10

La importància de la vacunació abans d'un viatge internacional

Cada vegada més és major el nombre de persones que realitzen viatges internacionals, ja siga per motius professionals, socials o amb finalitats humanitàries.

La probabilitat d'exposició a malalties és elevada en el cas de no adoptar les mesures preventives eficaces, entre les quals es troben les vacunes.

És recomanable la planificació del viatge amb prou temps (un mes abans), per a aconseguir el nivell de protecció adequat abans de viatjar al país de destinació.

Es recomana consultar amb un centre de vacunació internacional, doncs els professionals que hi treballen ens facilitaran una informació actualitzada sobre la vacunació sanitària en cada país.

Les vacunes obligatòries per a alguns països, com la febre groga, requereixen un certificat internacional que només poden expedir els centres acreditats pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Els centres d'atenció al viatger a la Comunitat Valenciana, es poden consultar en el següent enllaç:

Centres d'atenció al viatger en la Comunitat Valenciana.

Viatjar i Salut

Informació sobre vacunacions. Web de vacunacions del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

Vacunas - Pregunta 11

Seguretat vacunal

Les vacunes com qualsevol medicament poden produir reaccions adverses. Aquestes reaccions són en la seua majoria lleus i ben tolerades. Les possibles reaccions greus derivades de la vacunació tenen una freqüència molt de menor que les produïdes per la malaltia, per la qual cosa el benefici de la vacunació és major al possible risc.

Les reaccions adverses associades a la vacunació poden ser locals o generals.

Les reaccions locals són les que es produeixen en la zona o punt d'administració de la vacuna i solen ser principalment reaccions com dolor, enrogiment o inflamació.

Les reaccions de tipus general més comunes associades a la vacunació són la febre o el malestar general.

La informació més detallada figurarà en el prospecte de les vacunes.

L'avaluació de la seguretat de les vacunes és un requisit indispensable exigit per les autoritats sanitàries per a atorgar l'autorització de la seua comercialització.

La vigilància de la seguretat de les vacunes es manté després de la seua comercialització i utilització estesa en la població.

 

Notificació de sospites de reaccions adverses a medicaments del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

Vacunas - Pregunta 12

Precaucions i contraindicacions

Un aspecte important relacionat amb la seguretat de les vacunes és conéixer les precaucions i contraindicacions amb la finalitat d'evitar situacions que puguen posar en risc el pacient.

Abans de vacunar, el professional sanitari comprovarà si el pacient té cap contraindicació per a ser vacunat

La majoria de les contraindicacions són temporals.

Contraindicacions permanents

  • Una reacció al·lèrgica anafilàctica a una dosi prèvia d'una vacuna o a algun component d'aquesta.
  • La presència d'una encefalopatia d'etiologia desconeguda, apareguda en els set dies següents a l'administració d'una vacuna amb component enfront de la tos ferina, contraindica l'administració de dosis posteriors de vacunes que continguen el component esmentat.

 

Vacunas - Pregunta 13

On buscar informació en Internet sobre vacunes?

Internet ha canviat de forma radical la manera de realitzar l'intercanvi d'informació. La societat s'ha integrat en aquest procés de canvi en l'accés a la informació, sent el nombre de persones que es connecten cada vegada major. La consulta sobre temes de salut és un dels motius més freqüents de cerca d'informació en la xarxa, no sent les vacunes alienes a aquesta situació. En aquesta cerca d'informació és necessari tindre present que no tota la informació que apareix en les diferents pàgines Web està fonamentada en una base científica sòlida. Per això, és necessari reconéixer quan s'està en una pàgina d'acreditació de qualitat sanitària en Internet.

Exemples símbols de webs acreditades

Exemples símbols de webs acreditades

Vacunas - Pregunta 14